POZK

Podkarpacki Okręgowy Związek Karate

Cele

Celem działania POZK jest popularyzacja i rozwój stylów karate zrzeszonych w polskim Związku Karate realizowane przez:

  • zrzeszanie stowarzyszeń, klubów i sekcji karate i sportów walki, samoobrony i innych sportów obronnych działających na obszarze działania POZK,
  • upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej i sportów walki wśród dzieci i młodzieży szkolnej różnych szkół,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych, zdrowotnych i kulturalnych,
  • podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczniów różnych szkół oraz stwarzanie warunków do uzyskiwania wysokiego poziomu sportowego,
  • organizowanie form współzawodnictwa sportowego w karate,
  • współuczestniczenie w procesie wyłaniania kadry zawodniczej,
  • przyznawanie licencji: klubom sportowym, sędziom i zawodnikom